ترک کردن توافق اقتصادی اوپک تولیدکنندگان نفت

ترک کردن: توافق اقتصادی اوپک تولیدکنندگان نفت کاهش تولید نفت

پیشنهاد کارگروه اوپک جهت تمدید توافق کم کردن تولید

یک منبع اعلام کرد کمیته فنی کشورهای عضو و غیر عضو اوپک توصیه کرده است که توافق کم کردن تولید نفت شش ماه دیگر تمدید شود. به گزارش گروه اقت..

ادامه مطلب