ترک کردن توافق اقتصادی اوپک تولیدکنندگان نفت

ترک کردن: توافق اقتصادی اوپک تولیدکنندگان نفت کاهش تولید نفت

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی رشد ۳.۸ درصدی قیمت گندم در سال ۹۶

در سال ١٣٩٦ در بخش غلات، میانگین قیمت هر کیلوگرم گندم با رشد ٣.٨ درصدی نسبت به سال قبل معادل ١٢٨٩٧ ریال بوده است. 

رشد ۳.۸ درصدی قیمت گندم در سال ۹۶

رشد ۳.۸ درصدی قیمت گندم در سال ۹۶

عبارات مهم : کارگر

در سال ١٣٩٦ در بخش غلات، میانگین قیمت هر کیلوگرم گندم با رشد ٣.٨ درصدی نسبت به سال قبل معادل ١٢٨٩٧ ریال بوده هست.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در سال ١٣٩٦ در بخش غلات، میانگین قیمت هر کیلو گرم گندم با رشد ٣.٨ درصدی نسبت به سال قبل معادل ١٢٨٩٧ ریال، میانگین قیمت جو با زیاد کردن ١٤.٩ درصدی ٩٨١٧ ریال، میانگین قیمت شلتوک با رشد ١٠.٩ درصدی ٣٩٧٣٢ ریال و میانگین قیمت ذرت دانه ای با زیاد کردن ٤.٠ درصدی معادل ١٢١٤٣ ریال بوده است.

در بخش حبوبات، میانگین قیمت هر کیلو نخود با ٢٧.٨ درصد زیاد کردن نسبت به سال قبل به مبلغ ٥٢٥٧٤ ریال و قیمت عدس با رشد ٨.٧ درصدی به ٤٩٧٨٧ ریال رسید.

رشد ۳.۸ درصدی قیمت گندم در سال ۹۶

در بخش دانه های روغنی، قیمت میانگین هر کیلو آفتابگردان روغنی با رشد ٩.٢ درصدی نسبت به سال ٩٥ به ٣٦٦٢٨ ریال و قیمت کلزا با زیاد کردن ١٠.٧ درصدی به ٢٧١٠١ ریال بالغ شد.

در بخش محصولات لیفی، قیمت میانگین هر کیلو پنبه وش ٢٩٩٧٤ ریال بوده است که معادل ٠.٤ درصد نسبت به سال ٩٥ کم کردن داشته هست.

در سال ١٣٩٦ در بخش غلات، میانگین قیمت هر کیلوگرم گندم با رشد ٣.٨ درصدی نسبت به سال قبل معادل ١٢٨٩٧ ریال بوده است. 

در بخش محصولات جالیزی، قیمت میانگین هر کیلو هندوانه با کم کردن ٣١.٨ درصدی به ٣١١٣ ریال، قیمت خربزه با کم کردن ٥.٢ درصدی به ٦٥٩٧ ریال و قیمت خیار با زیاد کردن ٤.٥ درصدی به ١٠٥١٤ ریال رسید.

در بخش سبزیجات، میانگین قیمت هر کیلو سیب زمینی ٦٧٦٧ ریال و هر کیلو پیاز ٩٨٥٦ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ٦٠.٥ و ١٠٤.٢ درصد رشد داشته هست. همچنین، میانگین قیمت هر کیلو گوجه فرنگی با ٥٤.٤ درصد زیاد کردن برابر ٥٩٣٨ ریال و هر کیلو بادمجان با ٨.٤ درصد کم کردن برابر ٦٥٩٤ ریال بوده هست.

در بخش محصولات علوفه ای، میانگین قیمت هر کیلو یونجه معادل ٨١١٦ ریال و هر کیلو شبدر خشک ٨٦٩١ ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب ١٧.١ و ١٨.٦ درصد زیاد کردن داشته است.

رشد ۳.۸ درصدی قیمت گندم در سال ۹۶

در بخش میوه های هسته دار، میانگین قیمت هر کیلو زردآلو برابر ٢٨٧٣٧ ریال و هر کیلو هلو ٢٠١٥٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ٥.٥ و ٦.٢ درصد کم کردن داشته هست.

در بخش میوه های دانه دار، میانگین قیمت هر کیلو سیب درختی ١٤٠٣٩ ریال بوده که نسبت به سال قبل ٨,١ درصد کم کردن داشته و میانگین قیمت انگور به ١٣٩٤٧ ریال رسید که نسبت به سال قبل معادل ٣٧.٩ درصد زیاد کردن داشته است.

در سال ١٣٩٦ در بخش غلات، میانگین قیمت هر کیلوگرم گندم با رشد ٣.٨ درصدی نسبت به سال قبل معادل ١٢٨٩٧ ریال بوده است. 

در بخش مرکبات، میانگین قیمت هر کیلو پرتقال با زیاد کردن ١٨.٣ درصدی و قیمت نارنگی با رشد ١٤.٩ درصدی نسبت به سال ٩٥ به ترتیب به ٨٩٦٥ و ١٠٥٤٦ ریال رسید.

در بخش دامداری سنتی، میانگین قیمت هر کیلو گوسفند و بره زنده ١٥٨٦٦٣ ریال و هر کیلو گاو پرواری زنده ١٣٥٥٠١ ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب معادل ٢٧,٩ و ١٥.٤ درصد زیاد کردن داشته است.

رشد ۳.۸ درصدی قیمت گندم در سال ۹۶

در سال ١٣٩٦، در بخش فراورده های دامی سنتی، میانگین قیمت هر کیلو شیر گوسفند برابر ٤٢٥٥٩ ریال و هر کیلو شیر گاو ١١٨٠١ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ١٧,٢ و ٤.٣ درصد زیاد کردن داشته هست.

در بخش هزینه خدمات ماشینی، هزینه میانگین شخم هر هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور ٢٣٣٥٥٣٣ ریال و هزینه شخم هر هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور ١٠٩١٥٧٤ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ٥٨.٨ و ٤.٢ درصد زیاد کردن داشته هست. به علاوه میانگین هزینه دیسک هر هکتار زمین زراعی آبی ٩١٩٩٤٨ ریال و دیسک زمین زراعی دیم ٥٧٣٢٧٨ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ٤٦.٩ و ١٠.٥ درصد کم کردن داشته است.

در بخش دستمزد نیروی کار، میانگین دستمزد کارگر میوه چین مرد ٥٠٠٠٥٤ ریال و دستمزد کارگر میوه چین زن ٣٨٧٧٠٥ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ٢.١ و ١٣.٧ درصد زیاد کردن داشته است و نیز میانگین دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور ٦٥٥٣٧٨ ریال بوده که نسبت به سال ٩٥ معادل ١٤.٩ درصد رشد نشان می دهد. به علاوه، دستمزد روزانه کارگر وجین کار و تنک کار مرد با ٥.٨ درصد زیاد کردن به ٥١٥٧٤٤ ریال و دستمزد وجین کار و تنک کار زن با ٦.٤ درصد کم کردن به ٥٢٦٠٠٣ ریال بالغ شد.

واژه های کلیدی: کارگر | دستمزد | زمین زراعی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs